Ynlogge : Unthâld
Thús
Mear ynformaasje
Aginda
Nijs
Bernlef.com
Aldlid wurde?
De Harpe
Ferwizings
Wachtwurd kwyt?
Help
  • 02 o/m 06 juny 2023
    Sylalvestędetocht
  • 21 o/m 24 juny 2024
    Sylalvestędetocht 100 jier Bernlef
  • 19 o/m 25 maaie 2025
    Lustrumwike 100 Jier Bernlef
Dr Drinker bestudearret Bernlef
Dr. Drinker hie yn de lockdown wat tiid oer en dêrom moast der mar ris in Bernlef puzzel komme. Dr. Drinker strúnde troch syn troch alkohol oantaaste harsens op syk nei 40 begripen dy’t wat mei Bernlef te krijen hiene. Mei help fan wat floeibere ynspiraasje út Snits waard syn brein oan it wurk set om dizze begripen om te setten nei plaatsjes. Om de fotokommisje gjin foarkennis te besoargjen braste hy it ynternet ôf om sa de plaatsjes yn syn holle ek op papier foarm jaan te kinnen. As in wiere Jan van Stralen yn de dop fotosjopte er dêrnei noch in ein yn de rûnte. Sa ûntstiene der 40 plaatsjes dy’t stik foar stik foar in betsjutting hawwe dy’t mei Bernlef te krijen hat. Klik op ûndersteande plaatsjes om de opjeften en it antwurdfel del te heljen. Tip, meitsje de plaatsjes efkes wat grutter foar mear details. Súkses dermei!

Image Image

Jim kinnne jim oplossing stjoere nei This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . De earste mei it goeie antwurd fertsjinnet in mingel beerenburg. De oare goeie ynstjoerders meitsje kâns op in mingel beerenburg.
 
Fan boeren en nellen
Eartiids waard der troch de dt bernleffers gauris klaverjast. No sjogge wy elkoar net mear sa faak mar it bliuwt fansels in moai spultsje. Op de mobyl is no in redelik goeie app foar klaverjassen te krijen. Faaks ha jim dy ek al. Spylje jim wolris de daily challenge? Dy krijst troch rjochtsboppe op de stjêr te klikken.   

Kinst yn de ynstellings no ek by de groep Bernlef. Dan kinst dy alle dagen at it dy útkomt mjitte mei de top fan de eardere tsjempjunsliik. Sjoch de fotos foar mear ynfo.
Image
 
Bernlef Wiki

Sûnt koart is der op Bernlef.frl in Wikipedia eftich systeem optuge dat de skiednis fan Bernlef befetsje kinne moatte soe. Mar dêr by is fansels wol flink wat help nedich. Alle Bernleffers kinne ynlogge en oanpassings dwaan oan de side as wichtiger noch, taheakkings. Folje de gegevens oan oer dyn rûnte, kommisje, lustrum, bestjoer, sb as oare saken. De nije leden kinne der faaks noch wat fan leare...

 

http://bernlef.frl/wiki